افتادن صابون در چاه توالت ، نحوه تخلیه صابون و از بین بردن آن

تماس شبانه روزی